Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach

 

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Rada Rodziców Regulamin Rady Rodziców

Rodzice

REGULAMIN

RADY RODZICÓW

§ 1.1. Rada Rodziców działa przy Szkole Podstawowej I Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach, jest organem społecznym szkoły i reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 1. Rada Rodziców jest organizacją wspierającą statutową działalność szkoły.

CELE I ZADANIA RADY RODZIÓW

§ 2. Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności a także współpraca z innymi organami szkoły.

§ 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 1. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
 2. Tworzenie w środowisku właściwego klimatu dla funkcjonowania szkoły oraz atmosfery sprzyjającej jednolitości oddziaływań wychowawczych.
 3. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej szkoły oraz ustalenia zasad użytkowania tych funduszy.
 4. Określenie struktury działania Rady Rodziców.

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§ 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Uchwalanie regulaminu swojej działalności.
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
 5. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji.
 6. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 7. Wybór przedstawiciela rodziców, wchodzącego w skład Rady Rodziców, do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 8. Opiniowanie pracy nauczyciela do uzyskania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 9. Opiniowanie przedstawionych przez dyrektora szkoły propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV - VI i klasach gimnazjalnych.
 10. Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW

I RADY RODZICÓW

§ 6. 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie rodziców.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów każdej klasy.
 2. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z trzech do czterech osób, w tym przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 3. Trójki Klasowe tworzą Radę Rodziców szkoły.
 4. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie prezydium Rady jako organ wewnętrzny kierujący jej pracami.
 5. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 7. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

§ 8. Członkowie Rady Rodziców, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji, zostają zastąpieni przez członków Rad Klasowych wybranych w wybowach uzupełniających.

§ 9. 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu.

 1. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców.
 2. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.
 3. Protokół zebrania winien być opatrzony podpisem protokolanta oraz przewodniczącego zebrania.

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

§ 10. 1. Klasowe Rady Rodziców wybierane są przez zebranie rodziców uczniów danej klasy w tajnych wyborach.

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady przysługuje rodzicom obecnym na zebraniu wyborczym.
 2. Do organów Rady wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów prawomocnego zebrania wyborczego. Przy równej ilości głosów dla poszczególnych kandydatów zarządza się głosowanie dodatkowe.

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW

I JEJ ORGANÓW

§ 11. 1. Zebrania plenarne Rady Rodziców zwoływane są przez jej prezydium nie rzadziej, niż 2 razy w roku szkolnym.

 1. Zebrania robocze Rady Rodziców zwoływane są nie rzadziej, niż 2 razy na kwartał.
 2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane na wniosek prezydium, rad klasowych z co najmniej trzech klas, a także na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.
 3. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone prze jej przewodniczącego.

§ 12. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

§ 13. Zebrania rodziców uczniów poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy własnej rodziców, Klasowej Rady Rodziców lub na wniosek wychowawcy.

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA

FUNDUSZY RADY RODZICÓW

§ 14. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 1. Z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium Rady.
 3. Z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i innych mieszkańców środowiska.
 4. Z innych źródeł.

§ 15. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie planu finansowego Rady na dany rok szkolny opracowanego przez prezydium Rady i zatwierdzonego przez Radę.

§ 16. Środki finansowe Rady Rodziców mogą być wydatkowane na następujące cele:

 1. Dofinansowanie organizacji konkursów i imprez ogólnoszkolnych i klasowych.
 2. Finansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
 3. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i turniejów szkolnych oraz dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych i innych.
 4. Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego dla szkoły.
 5. Sfinansowanie remontów w szkole.
 6. Finansowanie bieżących wydatków szkoły, np. zakupów artykułów sanitarnych.
 7. Pomoc materialna dla dzieci najbiedniejszych w postaci sfinansowania dożywiania, podręczników, odzieży itp.
 8. Finansowanie własnych projektów Rady Rodziców.

§ 17. 1. Za prawidłowe gromadzenie i wydatkowanie oraz prowadzenie dokumentacji księgowej funduszy odpowiedzialny jest skarbnik Rady Rodziców.

2. Na koniec roku szkolnego skarbnik opracowuje sprawozdanie z wykorzystania funduszy Rady. Sprawozdanie zatwierdza Rada Rodziców oraz przedstawia je ogółowi rodziców uczniów szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Prezydium Rady Rodziców przekazuje dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej informację o planowanych działaniach oraz podjętych uchwałach.

2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację statutowych uprawnień rodziców.

3. Rada Rodziców może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej związanych z realizacją kompetencji Rady.

 1. W przypadku nie respektowania statutowych uprawnień rodziców przez inne organy szkoły prezydium Rady może wnieść pisemne zażalenia do dyrektora szkoły.
 2. Konflikty pomiędzy Radą Rodziców a innymi organami szkoły rozwiązuje dyrektor, o ile nie jest stroną sporu.
 3. Jeśli dyrektor nie rozwiązał konfliktu w sposób zadowalający strony lub jest stroną sporu, Rada Rodziców ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego szkołę o interwencję w sprawie.

§ 19. Członkowie Klasowych Rad Rodziców oraz prezydium Rady mogą zostać odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołanie.

§ 20. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużna o treści: RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. SZARYCH SZEREGÓW W SIECIECHOWICACH.